Obnova liniové zeleně na Amálii

Podél vyčištěného odvodňovacího příkopu v severní části Amálie v povodí Karlova luhu, a také podél jedné z polních cest, jsme na podzim 2020 vysázením stovky nových sazenic dubů letních ve spolupráci s AOPK založili dvě nové aleje.  

V roce 2021 jsme se zaměřili na rekonstrukce stávajících alejí. V prvé řadě jsme ošetřili staré stromy a následně do proluk dosadili vysokokmenné sazenice planých odrůd ovocných stromů – jabloní, hrušní, třešní a ořešáků, z méně tradičních dřevin pak morušovník bílý, jeřáb břek a jeřáb obecný.   Veškerá výsadba musela být ošetřena proti okusu v lokalitě velmi hojné zvěře.  

Výsadba a péče o zeleň je financována z projektu OPŽP – CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013394 Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu